Quy định về xuất nhập khẩu

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Xem thêm

Thời gian: 2015 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Xem thêm

Là một quốc đảo có ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, các quy định kiểm dịch của Úc rất chặt chẽ.

Xem thêm