Hiệp định khác

Việt Nam - Argentina

  Nơi ký kết Hà Nội Ngày ký 03/06/1996     Danh sách thành viên tham gia ký kết Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa Argentina     Mô tả   Xem thêm
  Nơi ký kết Hà Nội Ngày ký 03/06/1996     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Achentia   Mô tả   Xem thêm