Hiệp định khác

Việt Nam - Chile

  Nơi ký kết Xantiagô đơ Chi lê Ngày ký 15/11/1993     Danh sách thành viên tham gia ký kết cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Chilê   Mô tả   Xem thêm