Hiệp định khác

Châu Mỹ

Đây là Hiệp định mẫu về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư mà Hoa Kỳ thường dựa trên đó để soạn thảo và ký kết các thỏa thuận về đầu tư trong các hiệp định thương mại song phương và đa phương. Tải văn bản Hiệp định mẫu tại tệp tin đính kèm dưới đây: Xem thêm
  Nơi ký kết La Habana Ngày ký 12/10/1995     Danh sách thành viên tham gia ký kết Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa Cu Ba   Mô tả   Xem thêm
  Nơi ký kết La Habana Ngày ký 08/04/1996     Danh sách thành viên tham gia ký kết cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà CuBa   Mô tả   Xem thêm
  Nơi ký kết Xantiagô đơ Chi lê Ngày ký 15/11/1993     Danh sách thành viên tham gia ký kết cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Chilê   Mô tả   Xem thêm
  Nơi ký kết Hà Nội Ngày ký 03/06/1996     Danh sách thành viên tham gia ký kết Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa Argentina     Mô tả   Xem thêm
  Nơi ký kết Hà Nội Ngày ký 03/06/1996     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Achentia   Mô tả   Xem thêm
Địa điểm ký kết: Hà Nội Thời gian ký kết: 13/11/1995 Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Canada Xem thêm
Địa điểm ký kết:  Ottawa Thời gian ký kết: 21/06/1994 Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Canada Xem thêm
Tóm tắt cam kết của Việt Nam trong BTA với Hoa KỳHiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Đầu Tư Tư Nhân Hải Ngoại tại Việt NamHiệp Xem thêm