Hiệp định khác

Việt Nam - Canada

Địa điểm ký kết: Hà Nội Thời gian ký kết: 13/11/1995 Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Canada Xem thêm
Địa điểm ký kết:  Ottawa Thời gian ký kết: 21/06/1994 Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Canada Xem thêm