Hiệp định khác

Việt Nam - Burkina Faso

Nơi ký kết Uagađugu Ngày ký 22/11/1996     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Buộc-ki-na Fa-xô Mô tả   Xem thêm