Hiệp định khác

Châu Phi

Nơi ký kết Pretoria Ngày ký 25/04/2000     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Nam Phi Mô tả Xem thêm
Nơi ký kết Hà Nội Ngày ký 17/10/1983     Danh sách thành viên tham gia ký kết cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ja-Ma-Hi-Ri-A Ả rập Li-bi Nhân dân xã hội chủ nghĩa Mô tả   Xem thêm
Nơi ký kết Uagađugu Ngày ký 22/11/1996     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Buộc-ki-na Fa-xô Mô tả   Xem thêm
Nơi ký kết Côtônu Ngày ký 25/11/1996     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Bê nanh Mô tả   Xem thêm
Nơi ký kết Hà Nội Ngày ký 30/09/1995     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,Cộng hoà Xu đăng Mô tả   Xem thêm
Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Tunisie Xem thêm
Nơi ký kết BAMAKO Ngày ký 26/02/1994     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Mali Mô tả   Xem thêm
  Nơi ký kết Li-Brơ-vin Ngày ký 28/11/1996     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Gabông   Mô tả   Xem thêm
    Nơi ký kết   Cairô Ngày ký 15/05/1994     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Ả Rập Ai Cập  Mô tả   Xem thêm