Hiệp định khác

Châu Âu

HIỆP ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI VÀ THANH TOÁN GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ RUMANI Xem thêm
Nơi ký kết Hà Nội Ngày ký 04/12/1991     Danh sách thành viên tham gia ký kết Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani Mô tả   Xem thêm
HIỆP ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ LẪN NHAU GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ PHẦN LAN Xem thêm
Nơi ký kết Hensinki Ngày ký 13/09/1993     Danh sách thành viên tham gia ký kết Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hòa Phần Lan Mô tả   Xem thêm
HIỆP ÐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC NAUY VỀ THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC KINH TẾ Xem thêm
Nơi ký kết Hà Nội Ngày ký 22/04/1997     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Nauy Mô tả   Xem thêm
HIỆP ÐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ SÉC Xem thêm
Nơi ký kết Praha Ngày ký 22/08/1994     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Séc Mô tả   Xem thêm
Nơi ký kết Kiép Ngày ký 23/01/1992     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ U-cra-i-na Mô tả   Xem thêm