Ấn phẩm

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại

Các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam

Các hiệp định cơ bản của WTO

  • Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ

    GATS là tên viết tắt của Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ của WTO. Tuy nhiên, GATS chỉ bao gồm các nguyên tắc chung về thương mại dịch vụ. Nghĩa vụ cụ thể của mỗi nước thành viên trong việc mở cửa thị trường dịch vụ của nước mình được nêu trong Biểu cam kết dịch vụ riêng của nước đó.

  • Hiệp định Nông nghiệp

    Hàng nông sản vốn là nhóm mặt hàng nhạy cảm trong thương mại quốc tế. Vì vậy, không dễ đạt được thoả thuận về mở cửa thị trường và cắt giảm các hình thức trợ cấp cho loại hàng này. Sau nhiều vòng đàm phán khó khăn, các nước đã thống nhất một cơ chế thương mại riêng cho hàng nông sản, thể hiện tại Hiệp định nông nghiệp.

Các Ấn phẩm khác