Hiệp định khác

Hiệp Định Dưới Hình Thức Trao Đổi Thư Sửa Đổi Hiệp Định Giữa Cộng Đồng Châu Âu Và Việt Nam Về Buôn Bán Hàng Dệt May

20/04/2010

Hiệp Định Dưới Hình Thức Trao Đổi Thư Sửa Đổi Hiệp Định Giữa Cộng Đồng Châu Âu Và Việt Nam Về Buôn Bán Hàng Dệt May

Nơi ký kết: Bruxelles

Ngày ký: 31/03/2000

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng Đồng Châu Âu

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Dưới Hình Thức Trao Đổi Thư Sửa Đổi Hiệp Định Giữa Cộng Đồng Châu Âu Và Việt Nam Về Buôn Bán Hàng Dệt May