Hiệp định khác

Việt Nam - Armenia

Địa điểm ký kết: Hà Nội Thời gian ký kết: 13/12/1992 Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hoà Acmênia Xem thêm