Hiệp định khác

Việt Nam - Cuba

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Cu Ba

Xem thêm

  Nơi ký kết La Habana Ngày ký 08/04/1996     Danh sách thành viên tham gia ký kết cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà CuBa   Mô tả  

Xem thêm