Hiệp định khác

Việt Nam - Ba Lan

  Nơi ký kết Varsava Ngày ký 31/08/1994     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Cộng hòa Ba Lan   Mô tả   Xem thêm
  Nơi ký kết Hà Nội Ngày ký 12/04/1991     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Ba Lan   Mô tả   Xem thêm