Văn kiện

Quyết định của Đại hội đồng về việc gia nhập của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam