Văn kiện cơ bản của WTO

Phụ lục 1A - Các hiệp định đa biên về thương mại hàng hoá

Ghi chú diễn giải về Phụ lục 1A

Trong trường hợp có xung đột giữa quy định của Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại 1994 hoặc qui định của một hiệp định khác trong Phụ lục 1A này với Hiệp định Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (trong các Hiệp định tại Phụ lục 1A được gọi là "Hiệp định WTO") thì  quy định  của hiệp định khác  sẽ được áp dụng để giải quyết xung đột.

 

Các bài khác