Tin tức thực thi

Nỗ lực cao trong thực thi TF

Bộ Tài chính đang chủ trì triển khai một số bước để tiến tới thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại trong WTO (TF) đã được Quốc hội phê chuẩn ngày 26/11/2015.

TF với các tiêu chuẩn thuận lợi hóa thương mại rõ ràng, thống nhất, toàn diện theo các chuẩn mực quốc tế trong khuôn khổ WTO gồm 3 phần chính: Thứ nhất là các biện pháp kỹ thuật tập trung chủ yếu vào vấn đề tiếp cận thông tin và tính minh bạch; quản lý các quy định pháp lý liên quan đến thương mại; thông quan hải quan; quá cảnh thương mại. Thứ hai là các điều khoản về đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các quốc gia thành viên đang phát triển và kém phát triển trong đó có vấn đề hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên đang và kém phát triển thực hiện các cam kết TF. Thứ ba là các thỏa thuận thể chế và điều khoản cuối cùng quy định về việc thành lập Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại trong WTO cũng như thành lập Ủy ban Tạo thuận lợi thương mại quốc gia; hiệu lực của TF, nghĩa vụ của các thành viên...

Tổng cục Hải quan cho biết, TF có 40 cam kết bao trùm hầu hết các cam kết về nội dung kỹ thuật nghiệp vụ hải quan trong các FTA khác như TPP, EV FTA, các FTA giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc-New Zealand, cam kết hải quan trong AEC... Vì vậy, khi triển khai thực hiện TF sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các cam kết liên quan đến tạo thuận lợi thương mại trong các hiệp định thương mại tự do nêu trên và các FTA khác mà Việt Nam đang và sẽ thực hiện.

Trong quá trình tham gia đàm phán TF, các nội dung cam kết đã từng bước được ngành hải quan Việt Nam chuyển tải vào Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn luật. Điều này đã góp phần tạo khung pháp lý cơ bản, đồng bộ trong lĩnh vực hải quan với các chuẩn mực hải quan quốc tế; góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hoạt động quản lý hải quan, chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang phương thức quản lý hiện đại, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa, công khai hóa thủ tục hải quan; giảm phiền hà, ách tắc hàng hóa, phương tiện vận tải tại cửa khẩu và thông quan hàng hóa được thuận lợi, nhanh chóng hơn…

Bộ Tài chính cho biết đang chủ trì triển khai công tác rà soát các cam kết trong TF chưa được quy định chi tiết trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật kịp thời; xây dựng kế hoạch thực hiện TF; phổ biến danh sách cam kết nhóm A thực hiện ngay sau khi TF có hiệu lực; tiến hành phân nhóm các cam kết nhóm B, C và xây dựng lộ trình thực hiện theo quy định của TF (1 năm sau khi TF có hiệu lực); tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung TF tới các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và khuyến khích sự tham gia của tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện TF; chuẩn bị thành lập một đầu mối chỉ đạo quốc gia để triển khai các nội dung tạo thuận lợi thương mại của TF và các văn kiện quốc tế liên quan khác trên cơ sở đầu mối đã có (dự kiến Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia).

Trong điều kiện Việt Nam là một nước đang phát triển, hệ thống pháp luật chưa thật sự hoàn thiện, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm trên 90%, việc tiếp cận và vận dụng chính sách pháp luật còn hạn chế, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn ra phức tạp... thì việc áp dụng hiệu quả các biện pháp tạo thuận lợi thương mại nói chung và các cam kết tạo thuận lợi thương mại trong TF nói riêng vẫn là một thách thức không nhỏ đối với các cơ quan quản lý, trong đó có hải quan.

Hiện nay, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, giữa các bộ, ngành, địa phương tham gia quản lý hoạt động xuất nhập khẩu chưa thật tốt, ảnh hưởng tới các nỗ lực trong việc tạo thuận lợi cho thương mại. Vấn đề hợp tác giữa hải quan các nước như cam kết trong TF đòi hỏi phải có sự hợp tác thực chất trong khi năng lực cán bộ, hành lang pháp lý vẫn chưa cho phép thực hiện các yêu cầu hiển nhiên như điều tra bên ngoài, nhân chứng trước tòa... Những yếu tố này đòi hỏi các cơ quan quản lý biên giới của Việt Nam phải có sự nỗ lực rất lớn mới đáp ứng được đòi hỏi về tạo thuận lợi thương mại theo các chuẩn mực trong TF, trong khi vẫn phải đảm bảo hiệu quả quản lý xuất nhập khẩu, đảm bảo an ninh kinh tế, thương mại... của đất nước.

Nguồn: Báo Công Thương Điện Tử

Các bài khác