QĐ số 2281/2005/QĐ-BTM ngày 30/8/2005 v/v Sửa đổi Phụ lục 3 Quy chế cấp C/O của Việt Nam- Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN"

09/09/2005