Quyết định số 456/QĐ-BCT ngày 01/03/2019 về kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Bộ Công Thương

11/03/2019

Ngày 01/03/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 456/QĐ-BCT về việc kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Bộ Công Thương.

Ngày có hiệu lực: 01/03/2019

Toàn văn Quyết định được đính kèm dưới đây.