Hoạt động

Cung cấp dịch vụ thiết kế 10 cuốn Sổ tay Doanh nghiệp về cam kết CPTPP trong một số ngành

Xem thêm

Mời cung cấp dịch vụ in ấn “Cẩm nang doanh nghiêp: Tóm lược Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương”

Xem thêm

Năm 2016, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được  thực hiện trên 05 mảng cơ bản, ở mỗi mảng hoạt động Trung tâm đều đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, được cộng

Xem thêm

Năm 2015, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được  thực hiện trên 05 mảng cơ bản, ở mỗi mảng hoạt động Trung tâm đều đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, được cộng đồng các hiệp hội và doanh nghiệp đánh giá cao: 1. Hoạt động chính sách thương mại quốc tế

Xem thêm

Năm 2014, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được thực hiện trên 03 mảng cơ bản sau: Vận động chính sách thương mại quốc tế (Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế - INTAC):

Xem thêm

Năm 2013, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Ban pháp chế được thực hiện bởi đầu mối là Trung tâm WTO và Hội nhập trên 04 mảng cơ bản sau: 1          Vận động chính sách thương mại quốc tế

Xem thêm

Năm 2012, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được thực hiện trên 03 mảng cơ bản sau: -         Vận động chính sách thương mại quốc tế: VCCI đóng vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham vấn, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ về vấn đề chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là trong các đàm phán mở cửa thương mại;

Xem thêm

Năm 2011, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được  thực hiện trên 03 mảng cơ bản, ở mỗi mảng hoạt động Trung tâm đều đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, được cộng đồng các hiệp hội và doanh nghiệp đánh giá cao như sau:1. Lĩnh vực vận động chính sách thương mại quốc tế2. Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại3. Cung cấp thông tin đào tạo, tư vấn và các hỗ trợ khác về hội nhập 

Xem thêm

Năm 2010, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được  thực hiện trên 03 mảng cơ bản, ở mỗi mảng hoạt động Trung tâm đều đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, được cộng đồng các hiệp hội và doanh nghiệp đánh g

Xem thêm

Ngày 29/1/2010 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ Ra mắt Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế và Lễ Khai trương Cổng thông tin WTO – Hội nhập. Đây cũng là phiên họp đầu tiên của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế.Giới thiệu Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế

Xem thêm