Nghiên cứu - Tranh luận

Nghiên cứu "Các biện pháp vệ sinh dịch tễ và hàng rào kỹ thuật trong thương mại mà hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt ở các thị trường xuất khẩu chủ yếu

Thời gian: năm 2014

Đơn vị thực hiện: EU- MUTRAP

Báo cáo này nghiên cứu về các biện pháp SPS và TBT mà xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt trong các thị trường ASEAN và ASEAN + 6. Trên cơ sở kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và tham khảo ý kiến một số doanh nghiệp xuất khẩu, nhóm nghiên cứu chọn một số chủng loại hàng hóa để nghiên cứu bao gồm dệt may và da giày; nông sản và thực phẩm; máy móc, thiết bị, công cụ (với các nước ASEAN) và dệt may, da giày; nông sản và thực phẩm (với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc). Báo cáo khái quát các nội dung chính về SPS và TBT, bao gồm định nghĩa, xác định các rào cản, tình hình áp dụng SPS và TBT trên thế giới. Nghiên cứu cho thấy SPS và TBT được sử dụng ngày càng phổ biến trong thương mại quốc tế khi các biện pháp thuế dần được loại bỏ. Báo cáo đánh giá chính sách và pháp luật của các nước ASEAN và ASEAN + 6 (tập trung vào Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc) liên quan đến SPS và TBT như hệ thống pháp luật và tiêu chuẩn. Nghiên cứu chỉ ra rằng ngày càng có nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật được xây dựng và sử dụng trong các nước ASEAN nhưng hầu hết dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến. Trong khi đó, ở các nước phát triển như Nhật Bản và Hàn Quốc, tiêu chuẩn kỹ thuật được xây dựng một cách chuyên nghiệp và ở mức độ cao, thậm chí cao hơn so với tiêu chuẩn EU trong một số trường hợp. Trung Quốc là một nước đang phát triển nên dường như là một thị trường “dễ tính” hơn với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, Trung Quốc có hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết và phức tạp hơn tiêu chuẩn quốc tế phổ biến.
7

ASEAN và ASEAN + 6 là các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường này gia tăng cả về doanh thu và chủng loại hàng hóa. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tiềm năng của Việt Nam sang các thị trường này vẫn còn thấp. Một trong những nguyên nhân chính là các rào cản thương mại, bao gồm các biện pháp SPS và TBT. Vì vậy, Báo cáo nghiên cứu về các biện pháp SPS và TBT mà xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt trong các thị trường ASEAN và ASEAN + 6.  

Báo cáo gồm 5 phần: (i) khái quát các nội dung chính về SPS và TBT, bao gồm định nghĩa, xác định các rào cản, tình hình áp dụng SPS và TBT trên thế giới; (ii) đánh giá chính sách và pháp luật của các nước ASEAN và ASEAN + 6 (tập trung vào Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc) liên quan đến SPS và TBT như hệ thống pháp luật và tiêu chuẩn; (iii) đánh giá tác động của các biện pháp SPS và TBT lên các doanh nghiệp; (iv) các kết luận và kiến nghị với chính phủ, các hiệp hội và các doanh nghiệp của Việt Nam.

Báo cáo được đính kèm dưới đây:

Các bài khác