Nghiên cứu - Tranh luận

Báo cáo: Tăng cường đàm phán và thực thi các cam kết quốc tế về hàng hóa và dịch vụ môi trường

Thời gian: Tháng 11/2015

Đơn vị thực hiện: EU- MUTRAP

Báo cáo nhằm cung cấp thông tin cập nhật về chiến lược công nghiệp và các quy định của Việt Nam liên quan đến hàng hóa và dịch vụ môi trường và về các cam kết quốc tế hiện tại của Việt Nam có tác động đến hàng hóa và dịch vụ môi trường. Báo cáo cũng trình bày về thực trạng sản xuất hàng hóa và dịch vụ môi trường và tiềm năng của lĩnh vực này tại Việt Nam, các cuộc đàm phán WTO hiện tại về hàng hóa và dịch vụ môi trường, các vấn đề đàm phán liên quan còn lại và làm rõ các thách thức. Mục đích cuối cùng là đề ra chiến lược tự do hóa hàng hóa và dịch vụ môi trường đa cấp độ cho các nhà đàm phán WTO của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam có các lựa chọn chính sách đúng đắn đối với lĩnh vực này.

Báo cáo gồm 5 phần: (i) Mô tả các chính sách công nghiệp của Việt Nam hỗ trợ cho hàng hóa và dịch vụ môi trường trong tổng thể các chính sách môi trường của Việt Nam; (ii) Diễn giải lộ trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ môi trường tại Việt Nam, chỉ rõ các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực cùng với địa điểm, doanh thu, hình thức sở hữu của doanh nghiệp và thị phần của các doanh nghiệp này; (iii) Phân tích các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến hàng hóa và dịch vụ môi trường; (iv) Phân tích tác động của tự do hóa hàng hóa và dịch vụ môi trường; (v) các khuyến nghị đối với chính phủ Việt Nam trên cơ sở các phân tích ở bốn phần trên.

Báo cáo được đính kèm dưới đây:

Các bài khác