Nghiên cứu - Tranh luận

Báo cáo: Sổ tay về các vụ việc trong khuôn khổ Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) và Việt Nam

Thời gian: Tháng 1/2015

Đơn vị thực hiện: EU- MUTRAP

Cuốn sổ tay về các vụ việc trong khuôn khổ Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) và Việt Nam nhằm cung cấp cho người đọc những vụ việc điển hình liên quan đến các lĩnh vực của quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ Hiệp định TRIPS, từ đó xem xét các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Việt Nam.

Bản Tiếng Anh của Cuốn sổ tay được đính kèm dưới đây:

Các bài khác