Nghiên cứu - Tranh luận

Báo cáo: Hỗ trợ Bộ Công Thương soạn thảo thông tư làm rõ các bên thụ hưởng của các cam kết GATS về người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Thời gian: Tháng 7/2014

Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

Báo cáo cung cấp các thông tin cơ bản về phương thức mà Hoa Kỳ, Thái Lan, Anh, Ba Lan thực hiện các cam kết về tiếp cận thị trường của người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp trong pháp luật quốc gia của họ. Từ đó, báo cáo kỳ vọng sẽ đưa ra được giải pháp sẵn có khác nhau cho Việt Nam trong quá trình thực thi các cam kết GATS liên quan đến người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp và nêu bật tác động của các giải pháp này đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Báo cáo gồm 4 phần: (i) Tóm tắt Luật quốc gia Việt Nam điều chỉnh lao động nước ngoài và cơ sở lý luận; (ii) Trình bày các cam kết GATS của Việt Nam liên quan đến người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; (iii) So sáng phân tích pháp luật thực thi về người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp của bốn quốc gia được lựa chọn; (iv) Đề xuất các giải pháp sẵn có khá nhau cho Việt Nam trong quá trình thực thi cam kết và dự báo sơ bộ về tác động tích cực cũng như tiêu cực của mỗi giải pháp với đầu tư nước ngoài.

Báo cáo được đính kèm dưới đây:

Các bài khác