Nghiên cứu - Tranh luận

Báo cáo: Giảm thiểu tác động môi trường trong đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (FDIs)

Thời gian: Tháng 3/2016

Đơn vị thực hiện: EU- MUTRAP

Báo cáo rà soát tác động môi trường của các doanh nghiệp FDI và xây dựng chính sách giúp giảm thiểu các tác động đó.

Báo cáo được đính kèm dưới đây:

 

Các bài khác