Văn kiện hiệp định

Văn kiện Hiệp định EVFTA và các Tóm tắt từng chương

Ngày 2 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Cao ủy Thương mại EU đã ký Tuyên bố về việc chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA).

Ngày 01 tháng 02 năm 2016, Việt Nam và EU đã công bố văn bản gần chính thức của Hiệp định EVFTA. Dưới đây là nội dung chi tiết của công bố này, cùng với các Bản Tóm tắt nội dung các Chương Hiệp định của Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI (TTWTO).

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA)


       - Annex 2-a: Annex on pharmaceutical products and medical devices

       - Annex 2-b: Annex on motor vehicles and motor vehicles’ parts

       - Annex 2-c: Reduction and/or elimination of customs duties

              + Annex 2-c-i: Tariff schedule of the EU

               + Annex 2-c-ii: Tariff schedule of Vietnam

       - Annex 2-d: Exports duties’ schedule of Vietnam

Bản tóm tắt Chương 2 - Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường hàng hóa

Bản tóm tắt Chương 3 - Phòng vệ Thương mại

       - Annex 4-a: List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order for the product manufactured to obtain originating status

Bản tóm tắt Chương 4 - Quy tắc Xuất xứ
       - Annex 8-a: Establishment - EU schedule of commitments

       - Annex 8-b: Mode 4 - EU schedule of commitments

       - Annex 8-c: Cross-Border Supply of Services – EU schedule of commitments

     - Annex 8-d: Cross border supply of services and establishment – Vietnam’s schedule of commitments

       - Annex 8-e: Mode 4 – Vietnam’s schedule of commitments

Bản tóm tắt Chương 8 - Dịch vụ, Đầu tư, Thương mại điện tử

     - Annex 9-a: Annex on transitional measures for the implementation of the government procurement chapter

       - Annex 9-b: Government procurement – the EU’s market access offer

       - Annex 9-c: Government procurement – Vietnam’s market access offer

Bản tóm tắt Chương 9 - Mua sắm công

       - Annex 10-a: Annex for Vietnam

Bản tóm tắt Chương 10 - Doanh nghiệp Nhà nước       - Annex 13-a: Annex I Rules of procedure

       - Annex 13-b: Annex II Code of conduct for arbitrators and mediators

       - Annex 13-c: Annex III Mediation mechanism

Bản tóm tắt Chương 13 - Cơ chế giải quyết tranh chấp cấp Chính phủ

*Bản tóm tắt Chương 15 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Các bài khác