Ấn phẩm liên quan

Báo cáo: Tác động của FDI đến ngành nông-lâm-thủy sản tại Việt Nam: Các nhân tố tích cực, hạn chế và lộ trình giải quyết

Thời gian: Tháng 07/2014

Đơn vị thực hiện: EU- MUTRAP

Dựa trên quan điểm tối đa hóa lợi ích chung giữa EU và Việt Nam trong việc thu hút nguồn vốn FDI ngành nông-lâm-thủy sản của Việt nam, báo cáo phân tích những điểm tích cực và hạn chế của môi trường đầu tư tại Việt Nam, từ đó đề xuất một lộ trình nhằm giảm bớt những khó khăn này đối với các nhà đầu tư EU quan tâm đến ngành nông-lâm-thủy sản của Việt Nam trong thời gian tới.

Báo cáo gồm 4 phần: (i) Những đặc điểm của ngành nông- lâm- thủy sản ở Việt Nam dưới góc nhìn đầu tư trực tiếp nước ngoài; (ii) Những yếu tố tích cực của FDI vvới ngành nông-lâm-thủy sản; (iii) Những hạn chế của FDI và nguyên nhân; (iv) Các khuyến nghị và lộ trình giảm bớt khó khăn.

Báo cáo được đính kèm dưới đây:

Thời gian: Tháng 07/2014
Đơn vị thực hiện: EU- MUTRAP

 

Các bài khác