Ấn phẩm liên quan

Báo cáo: Đánh giá hệ thống chứng nhận, các chính sách của EU liên quan đến việc áp dụng chứng nhận hải sản và đề xuất giải pháp hỗ trợ việc áp dụng chứng nhận tại Việt Nam

Thời gian: Tháng 09/2016

Đơn vị thực hiện: EU- MUTRAP

Nghiên cứu được biên soạn bởi 3 tác giả người Việt và 01 cố vấn đến từ EU. Báo cáo tập trung vào hệ thống các tiêu chuẩn tự nguyện và ý nghĩa của chúng với việc tiếp cận thị trường, nội dung và sự liên quan của hệ thống này với Việt Nam. Báo cáo tập trung giải thích những tiêu chuẩn liên quan nhất dưới góc nhìn của Việt Nam.

Một nghiên cứu thực địa được thực hiện ở một tỉnh miền Bắc, một tỉnh miền Trung và một tỉnh miền Nam đã cho thấy sự khác biệt đáng kể trong cơ cấu ngành cũng như mức độ áp dụng khác nhau các tiêu chuẩn và quy định tự nguyện từ phía Chính quyền ở những tỉnh này. Từ đó, báo cáo đã đề xuất khuyến nghị với từng tỉnh, và tổng kết và những khuyến nghị có liên quan nhất ở phần cuối cùng.

Bản Tiếng Anh của Báo cáo được đính kèm tại đây:

Các bài khác