Quan điểm của doanh nghiệp

Quan điểm của VCCI về phương án mở cửa thị trường dịch vụ và đầu tư trong TPP

Ngày 16/4/2013, trên cơ sở công văn lấy ý kiến VCCI về quan điểm đàm phán danh mục các biện pháp không tương thích – danh mục NCM (trong đó bao gồm các lĩnh vực không phải tuân thủ một số nghĩa vụ trong các cam kết về Đầu tư và Dịch vụ) trong TPP của Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi khuyến nghị về vấn đề này trên cơ sở quyền và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, quan điểm chủ đạo của VCCI là tự do và mở cửa cho dịch vụ và đầu tư của Việt Nam ra các nước TPP cũng như là từ các nước TPP vào Việt Nam. Tuy nhiên, VCCI cũng nhấn mạnh tự do hóa hóa dịch vụ và đầu tư cũng phải đi đôi với việc bảo vệ các loại dịch vụ công quan trọng thiết yếu đối với đời sống của người dân, bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và tài nguyên thiên nghiên quan trọng....

Các bài khác