Điểm tin

Văn bản Hiệp định Thương mại Việt - Lào

Ngày 3/3/2015, tại Viêng Chăn Lào, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Công Thương Lào Khemmani Pholsena đã ký Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Lào, thay thế Hiệp định Thương mại giữa hai bên năm 1998.

Hiệp định Thương mại Việt - Lào mới bao gồm 6 chương, 16 điều trong đó cam kết xóa bỏ thuế quan cho hơn 95% mặt hàng có xuất xứ từ hai nước.

Hiệp định này sẽ có hiệu lực chính thức khi hoàn tất việc trao đổi công hàm ngoại giao giữ các bên xác nhận rằng mỗi bên đã hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết cho việc hiệu lực của Hiệp định.

Tải văn bản Hiệp định và các Phụ lục tại đây:

Các bài khác