Hội thảo

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp rau quả

khi tham gia các Hiệp định thương mại kiểu mới

Thời gian: 8h00 28/11/2017

Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Club, 76 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Nội dung chính:

Đổi mới, cải cách thể chế và chính sách là một yêu cầu quan trọng đặt ra cho Việt Nam trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế. Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (Viện CS - CL) được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu về giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp nông nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập. Trên cơ sở đó, Viện CS - CL (Trung tâm Phát triển nông thôn) đã phối hợp với Quỹ Châu Á triển khai nghiên cứu: "Cải cách ngành nông nghiệp và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khi tham gia Hiệp định TPP: Trường hợp ngành rau quả".

Tiếp đó, Viện CS-CL tiếp tục phối hợp với Quỹ Châu Á tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp rau quả khi tham gia các Hiệp định thương mại kiểu mới" để chia sẻ và xin ý kiến về kết quả nghiên cứu.

Tài liệu hội thảo được đính kèm dưới đây:

Thời gian: 8h00 28/11/2017
Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Club, 76 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội