Văn bản thực thi của Việt Nam

QĐ số 45/2005/QĐ-TTG ngày 3/3/2005 v/v Phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về hội nhập các ngành ưu tiên và các nghị định thư về hội nhập ngành

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0151/2005/QĐ-BTM NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM- MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO "HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN (AFTA)"

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13/2005/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO CÁC NĂM 2005 - 2013

Xem thêm

QĐ số 0151/2005/QĐ-BTM ngày 27/1/2005 v/v Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp C/O của Việt Nam- Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)"

Xem thêm

NĐ số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 v/v Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế NK của VN để thực hiện "Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2005-2013"

Xem thêm

NĐ số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 v/v Bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế NK của VN để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2004-2006

Xem thêm

QĐ số 195 /2004/QĐ-TTG ngày 22/11/2004 v/v Phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ tư về dịch vụ ASEAN

Xem thêm

QĐ số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 v/v Ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ƯĐTQ có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực MDTD ASEAN (AFTA)"

Xem thêm

NĐ số 151/2004/NĐ-CP ngày 5/8/2004 v/v Sửa đổi thuế suất thuế NK một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa và thuế suất của VN thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo NĐ số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003

Xem thêm