Văn bản thực thi của Việt Nam

QĐ số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 v/v Ban hành Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013

Xem thêm

TT số 14/2006/TT-BTC ngày 28/2/2006 v/v Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN"

Xem thêm

QĐ số 3188/2005/QĐ-BTM ngày 30/12/2005 v/v Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp C/O của VN- Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)

Xem thêm

QĐ số 3106/2005/QĐ-BTM ngày 21/12/2005 v/v Ủy quyền cấp C/O mẫu D và bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp C/O của VN- Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ƯĐTQ có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực MDTD ASEAN"

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 3188/2005/QĐ-BTM NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM -MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO "HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN (AFTA)"

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 3106/2005/QĐ-BTM NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2005 VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU D VÀ BỔ SUNG PHỤ LỤC 3 QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO “HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN”

Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 4552/TM-VP NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2005 VỀ VIỆC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI HỘI NHẬP ASEAN (AISP)

Xem thêm

QĐ số 2281/2005/QĐ-BTM ngày 30/8/2005 v/v Sửa đổi Phụ lục 3 Quy chế cấp C/O của Việt Nam- Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN"

Xem thêm

QĐ số 158/2005/QĐ-TTG ngày 27/6/2005 v/v Phê duyệt Bản ghi nhớ sửa đổi về thành lập quỹ ASEAN

Xem thêm

TT số 45/2005/TT-BTC ngày 6/6/2005 v/v Hướng dẫn thực hiện NĐ số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003, NĐ số 151/2004/NĐ-CP ngày 05/08/2004, NĐ số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004, NĐ số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 v/v Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN"

Xem thêm