Văn bản thực thi của Việt Nam

QĐ số 73/2008/QĐ-BTC ngày 5/9/2008 v/v Sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013.

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 19/2008/QĐ-BCT NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2008 BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN (AFTA)

Xem thêm

QĐ số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O mẫu D để hưởng các ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

Xem thêm

QĐ số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013

Xem thêm

QĐ số 25/2007/QĐ-BTC ngày 16/4/2007 v/v Sửa đổi, bổ sung QĐ số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 v/v ban hành Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 25/2007/QĐ-BTC NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2007 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2006/QĐ-BTC NGÀY 28/2/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2006-2013

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 23/2006/QĐ-BTM NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2006 VỀ VIỆC BỔ SUNG PHỤ LỤC 3 QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO "HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN

Xem thêm

QĐ số 23/2006/QĐ-BTM ngày 8/6/2006 v/v Bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp C/O của VN- Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN"

Xem thêm

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 14/2006/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 09/2006/QĐ-BTC NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2006 - 2013

Xem thêm