Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Tin tức

EVFTA được Ủy ban châu Âu thống nhất trình lên Hội đồng châu Âu

Ngày 17/10/2018, Ủy ban châu Âu đã thống nhất thông qua việc trình lên Hội đồng châu Âu chấp thuận để ký chính thức EVFTA (dự kiến cuối năm 2018) và trình Nghị viện châu Âu phê chuẩn (đầu 2019).