Hiệp định khác

Hiệp định Thương mại Biên giới giữa Việt Nam và Lào

07/11/2016

Hiệp định Thương mại Biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Địa điểm ký kết: Nghệ An, Việt Nam

Ngày ký kết: 27/06/2015

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Lào và tiếng Anh

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp định Thương mại Biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.