Giải quyết tranh chấp số DS180

19/06/2011

Hoa Kỳ —  Phân loại lại nước siro có đường


Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Canada

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định AoA: Điều 4
GATT 1994: Điều II

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

0 6/09/1999

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện
Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24/02/2010
Tham vấn
Do Canada khởi kiện.  
Ngày 06/09/1999, Canada yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về việc Hải quan nước này tiến hành phân loại lại các mặt hàng siro có đường. Theo Canada, hành động này của Hoa Kỳ vi phạm Điều II của GATT 1994 và Điều 4 của Hiệp định AoA. Canada buộc tội các biện pháp này gây thiệt hại tới lợi ích của quốc gia này theo các điều khoản của GATT và Hiệp định AoA