QĐ số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 v/v Ban hành Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013

09/03/2006