QĐ số 3188/2005/QĐ-BTM ngày 30/12/2005 v/v Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp C/O của VN- Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về Chương trình ƯĐTQ có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)

09/01/2006