TT số 45/2005/TT-BTC ngày 6/6/2005 v/v Hướng dẫn thực hiện NĐ số 78/2003/NĐ-CP, NĐ số 151/2004/NĐ-CP, NĐ số 213/2004/NĐ-CP, NĐ số 13/2005/NĐ-CP v/v Ban hành DMHH và thuế suất của VN để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN

09/06/2005