Quyết định 121/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

30/01/2019

Ngày 24/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 121/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình thực thi Hiệp định, các Bộ có trách nhiệm:

- Bộ Công Thương chủ trì tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua hệ thống các thương vụ, trung tâm thông tin, trung tâm xúc tiến thương mại… về các yêu cầu kỹ thuật, quy định, thực tiễn về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và phòng vệ thương mại của các nước đối tác CPTPP nói riêng và các đối tác nói chung;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu việc đưa nội dung về Hiệp định CPTPP nói riêng và FTA nói chung vào chương trình đào tạo của các cấp học, trình cấp có thẩm quyền quyết định;

- Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu và nghiên cứu về Hiệp định CPTPP và việc tham gia của Việt Nam, định hướng dư luận tiếp cận tích cực với những thay đổi khi tham gia CPTPP.

Ngày có hiệu lực: 24/01/2019.

Quyết định được đính kèm dưới đây.