Hội nghị Bộ trưởng RCEP lần thứ 6 tại Singapore

12/09/2018

Hội nghị Bộ trưởng các nền kinh tế Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được tổ chức từ ngày 30-31/08/2018 tại Singapore.

Các Bộ trưởng đã thông qua Gói kết quả dự kiến cần đạt được cuối năm được đệ trình bởi Ủy ban Đàm phán Thương mại, và đón nhận những kế hoạch để thực hiện những mục tiêu trên. 

Đồng thời, các Bộ trưởng đã đưa ra chỉ đạo những vấn đề cụ thể được đệ trình bởi Ủy ban Đàm phán Thương mại và trao đổi quan điểm về những bước tiếp theo để hướng đến việc kết thúc đàm phán.

Thông báo chung báo chí được đính kèm tại đây.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập