Những cam kết trong các FTA thế hệ mới và khả năng thực hiện của doanh nghiệp Việt Nam

14/12/2018

Người thực hiện: Ông Lương Hoàng Thái - Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Mô tả:

Quá trình tham gia các FTA đã cho thấy hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc tham gia các FTA là chiến lược hết sức đúng đắn, mở ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện của các FTA là nội dung hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thành công của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế...

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: