Hiệp định với các nước

Thỏa thuận về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ giữa Việt Nam và Australia

Thời điểm có hiệu lực

01/03/2017

Các bên tham gia

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Australia

Giới thiệu

Nhằm củng cố mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên hai nước

Văn bản Thỏa thuận: 

Thoả thuận về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ giữa Việt Nam và Australia (Tiếng việt)

Thỏa thuận về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ giữa Việt Nam và Australia (Tiếng Anh)

 

Các bài khác