Thuế nhập khẩu một số loại khí dầu mỏ và khí hydrocarbon là 2%

Thuế nhập khẩu khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác dạng hóa lỏng gồm: Khí thiên nhiên, Propan, Butan, Etylen...được điều chỉnh giảm từ 5% xuống còn 2%.


Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác.


Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác thuộc nhóm 2711 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được quy định như sau: